Kommuniké från CLX Communications AB (publ) extra bolagsstämma den 5 december 2016

05 December, 2016

Vid extra bolagsstämma i CLX Communications AB (publ) fattades följande beslut. Kallelsen och styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Beslut om incitamentsprogram 2016 och emission av tecknings- och personaloptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom CLX-koncernen ("LTI 2016"). Beslutet var enhälligt. Justeringen i förslaget innebär att deltagare från USA och Storbritannien endast äger rätt att påkalla den underliggande personaloptionen om bolagets vinst per aktie under en mätperiod om tre år, beräknad under de tre sista åren på löptiden för respektive serie av personaloptioner, uppgått till minst tio procent per år i genomsnitt.

LTI 2016 omfattar sex (6) serier. Serie 1-3 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda. Teckningsoptionerna av Serie 1 har en intjänandeperiod om tre (3) år, teckningsoptionerna av Serie 2 har en intjänandeperiod om fyra (4) år och teckningsoptionerna av Serie 3 har en intjänandeperiod om fem (5) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om tre (3) månader efter respektive series intjänandeperiod.

Serie 4-6 utgörs av personaloptioner med teckningsoptioner som säkringsarrangemang.  Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner, varav högst 960 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1-3 och högst 540 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 4-6.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes på bolagets hemsida den 3 november 2016.            

För ytterligare information vänligen kontakta
Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon                      + 46-768 966 300
E-mail                               thomas.ahlerup@clxcommunications.com]

Om CLX Communications
CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:CLX
Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

Denna information är sådan information som CLX Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 december 2016 kl.15:25..